Jumat, 09 Maret 2012

KISI-KISI UJIAN SEKOLAH PAKET A TP:2011/2012

1. Tengenan “H” sajeroning nyurat aksara Bali yening aksarania mabinayan patut kasurat ngangge…………….?
a. Bisah
b. Surang
c. wiasarga “ha”
d. Taleng
e. Cecek
2. Ring sor punika pupulan kruna tiron ( limang wanda ) sekadi…..............?
a. Manyungkanin, kalimayah, panyaman
b. Liligundi, Kumanyama, Kumakukur
c. Kalimayah, liligunadi, kalajengking
d. Katiwawalan, Kalisasuan, katimumula
e. Panureksan, Kasakitan, Panugraha
3. Sajeronig ngawit nyurat aksara Bali, tanda Panten magenah ring ...............?
a. Teben
b. Samping
c. Arep
d. Duur
e. Duri
4. Ring sor puniki sasuratan Telungatak yening surat antuk angka Bali akehnyane ..................?
a. 300
b. 700
c. 600
d. 200
e. 800
5. Ring sor puniki sane kawastanin pangangge ardasuara ring sor sekadi…....................................?
a. Suku ilut
b. Nania
c. Na kojong
d. Na rambat
e. Wa
6. Cerpen, novel, punika rumasuk ring kesusastraan Bali ……..sane marupa …………?
a. Purwa marupa Prosa
b. Anyar marupa Prosa
c. Purwa marupa Puisi
d. Anyar marupa Puisi
e. Purwa marupa Tembang
7. Ring sajeroning diskusi wenten kalih parindikan sane kawastanin Widya Tula lan Dharma Tula. Mabligbagan saindik daging kaweruhan kawastanin…………….?
a. Dharma Tula
b. Dharma Suaka
c. Widya Tula
d. Dharma Widya
e. Parama Tula
8. Kruna sledat-sledet, kutak-kutik, kajengat-kajengit, punika ngranjing kruna dwi..................?
a. Maya Lingga
b. Purwa Lingga
c. Wesana Lingga
d. Sama Lingga
e. Samatra Lingga
9. Mabligbagan saindik daging kaweruhan utawi umum sane dahat mabuat tur prasida ngawetuang pikolih sane metu saking pikobet-pikobet sane jagi kabligbagan kawastanin………………………..?
a. Dharma tula
b. Widya Tula
c. Darma suaka
d. Diskusi
e. Darma Wacana
10. Ratu dewa agung istri sapasira ngiringang cokor idewa? Lengkara puniki rumasuk ring lengkara….?
a. ASI
b. AMI
c. ASO
d. Andap
e. Mider
11. Wih, cening. Cening ayu? Unduk apa ento kerahang Idewa ngajak I Paman Agung? Lengkara puniki rumasuk ring lengkara….?
a. ASI
b. AMI
c. ASO
d. Andap
e. Mider
12. Dayu ring pasar napi Dayu numbas sepatu punika? Kruna sepatu sane wenten ring lengkara punika rumasuk ring kruna ………..?
a. ASI
b. AMI
c. ASO
d. Andap
e. Mider
13. Kruna alus sor inggih punika kruna-kruna basa Baline sene mawirasa alus, kanggen ngasorang raga utawi ngasorang anake tiosan sane linggihnyane sor utawi andap. Ring sor puniki sane rumasuk ring kruna alus sor inggih punika…………?
a. Seda, mobot, manggihin
b. Padem, ngantenang, abot
c. Mapesengan, newek, ipun
d. Ngantenang, padem, abot
e. Ida, mobot, ngraga
14. Padem, mabanyu, miragi, manah, mapajar, ngwehin. Kruna puniki rumasuk ring kruna…………….?
a. ASI
b. AMI
c. ASO
d. AMA
e. Andap
15. Niki, nika, ampun, tiang, nggih, ten. Kruna puniki rumasuk ring kruna…………….?
a. ASI
b. AMI
c. ASO
d. AMA
e. Andap
16. Tembang Baline sane kabanda antuk uger-uger Guru, Laghu, Wretta miwah Matra kawastanin …..?
a. Sekar Alit
b. Sekar Agung
c. Sekar Madia
d. Sekar Rare
e. Pupuh
17. Ring sajeroning kakawin kabanda antuk uger-uger guru, laghu, wretta, miwah matra. Sane kabaos suara panjang, suara ngileg utawi kecape sane katembangan molah, panjang ngawilet, inggih punika………………..?
a. Guru
b. Laghu
c. Wretta
d. Matra
e. Pada lingsa
18. Suara ingan, suara bawak, suara nylocor utawi kecape sane katembangan antar bawak kawastanin……?
a. Guru
b. Laghu
c. Wretta
d. Matra
e. Pada lingsa
19. Pawangunan guru laghu sajeroning acarik kabaos ………………………….?
a. Guru
b. Laghu
c. Wretta
d. Matra
e. Pada lingsa
20. Kecap wanda utawi gebogan wanda sajeroning acarik kawastanin………………………….?
a. Guru
b. Laghu
c. Wretta
d. Matra
e. Pada lingsa
21. Guru ring sajeroning wirama kapalih dados tiga minakadi wenten guru haswa, guru dirgha, miwah guru pluta. Sane kabaos guru panjang tur ngileg inggih punika…………?
a. Guru Dhirga
b. Guru Pluta
c. Guru Haswa
d. Guru Laghu
e. Guru Dingdong
22. Carik kaping papat sajeroning kakawin kawastanin …………………..?
a. Pangumbang
b. Pamada
c. Pangenter
d. Pangawit
e. Pemahbah
23. Ring sajeroning apada wirama wenten kawangun antuk petang carik, nanging wenten taler pada wirama sane kawangun antuk tigan baris inggih punika……………?
a. Wirama Rajani
b. Wirama Sronca
c. Wirama Raitiga
d. Wirama Wangsata
e. Wirama Totaka
24. Kakawin Ramayana kakawi olih……………………..?
a. Mpu Tantular
b. Mpu Sedah
c. Mpu Panuluh
d. Mpu Kanwa
e. Mpu Yogiswara
25. Ring sajeroning wirama wenten papat parindikan sane kabaos Pangenter, Pangumbang, Pangawit, miwah Pamada. Carik kaping tiga sajeroning wirama kabaos…………….?
a. Pangumbang
b. Pamada
c. Pangenter
d. Pangawit
e. Pemahbah
26. Pinaka piranti baos marupa tulisan tur katuju majeng ring angga sane kaarsa utawi majeng ring perkantoran / lembaga sane lianan kabaos………?
a. Pidarta
b. Rerepi
c. Dharma Tula
d. Dharma Wacana
e. Patra
27. Surat sane kaanggen pisarat ring madolan kawastanin surat …………..?
a. Dinas
b. Resmi
c. Niaga
d. Kaleng
e. Pribadi
28. Surat sane katulis olih sang sane nulis katuju / kakirim majeng ring anak sane lianan tur kahananipun indik anggane padidi kawastanin surat………..?
a. Dinas
b. Resmi
c. Niaga
d. Kaleng
e. Pribadi
29. Sajeroning agem utawi tatikes mapidarta wenten sane kabaos wirama, wiraga, wirasa, wicara miwah wesata. nyobiahang pidarta antuk pikayunan sane manut ring wiraga punika kawastani…………….?
a. Wicara
b. Wiraga
c. Wirasa
d. Wirama
e. Wesata
30. Mabebaosan mabasa Bali alus sane nguningayang kawentenan karya sane jagi kalaksanayang kabaos…………..?
a. Widya Tula
b. Sambrama Wacana
c. Dharma Wacana
d. Dharma Suaka
e. Atur Piuning
31. Saluirin gatra sane kapireng, kawacen, kacingak, madue tetuek mangda sang sane mirengan wikan ring dagingnyane, puniki kawastanin……………………………….?
a. Pidarta
b. Berita
c. Kruna
d. Wacana
e. Lengkara
32. Sajeroning nyurat aksara Bali pinaka ciri sane patut cingakin mangda tios ring aksara Jawa sakadi ring sor inggih punika !
a. Bunter
b. Merepat
c. Bucu telu
d. Bucu tumpal
e. Bucu Mati
33. Aksara Baline sane kanggen nyuratang indik kediatmikanan sekadi japa mantra lan pangurip-urip, kawastanin aksara …………………?
a. Aksara swalalita
b. Aksara Wicaksana
c. Aksara Wianjana
d. Aksara Wreastra
e. Aksara Modre
34. k, K ¿ ¿ , g¾, f, \, h. Puniki rumasuk ring soroh wargan aksara ……………….?
a. Kantia
b. Murdania
c. Ostia
d. Talawia
e. Dantia
35. z, m, n, \, ¿puniki rumasuk ring pangangge ……………………………?
a. Suara
b. Anusuara
c. Wreastra
d. Ardasuara
e. Tengenan
36. p,|, b, ¿ v, m, w , ngranjing ring soroh wargan aksara ……………………………….?
a. Kantia
b. Murdania
c. Ostia
d. Talawia
e. Dantia
37. Rajani, swandewi, sronca, rai tiga punika rumasuk ring sekar ……………….?
a. Sekar Agung
b. Sekar Madya
c. Dolanan
d. Sekar Alit
e. Sekar Rare
38. Wiracarita, babad punika rumasuk ring kesusastraan Bali ……..sane marupa …………?
a. Purwa marupa Prosa
b. Anyar marupa Prosa
c. Purwa marupaTembang
d. Purwa marupa Puisi
e. Anyar marupa Puisi
39. Angkepan kalih kruna sane kasurat ring sor puniki sane marupa kruna satma matungkalik sakadi…..?
a. Jebugarum, matanai
b. Serantun, sesajen
c. Cerik kelih, tegeh endep
d. Biu batu, kacang cina
e. Joh sawat, gede gangsuh
40. I Meme meli biu aji sepaa satus. Kruna wilangan sepaa satus akuda akehnyane……………………?
a. 1500
b. 1800
c. 1600
d. 1900
e. 1700
41. Kruna sledat-sledet, kutak-kutik, kajengat-kajengit, punika ngranjing kruna dwi..................?
a. Maya Lingga
b. Wesana Lingga
c. Samatra Lingga
d. Purwa Lingga
e. Sama Lingga
42. Pupuh Ginada sajeroning acarik akehnyane ………………….?
a. 6
b. 10
c. 12
d. 7
e. 11
43. Kanti macarang nyuh titian ngantosan patekan putune. Artin bebladbadan mecarang nyuh artine………………?
a. Lawas
b. Subeng
c. Pageh
d. Jengah
e. Ngepah
44. Lacur tuara dadi kelidin, mirip tulis gidate nyemah. Tulis gidate nyemah artine .......................?
a. Nasibe jelek
b. Nasibe luung
c. Nasibe alih
d. Nasibe tek
e. nasibe kemo
45. Kruna “Yadnya” yening kasurat antuk aksara Bali, sasuratan sane patut ………………….?
a. y jñ ÿ.
b. yÑ z/.
c. yÑ Zÿo n/.
d. yÑ z.
e. y dñ ¿ ¿.
46. Kruna “Arjuna” yening kasurat antuk aksara Bali, patut kasurat......................?
a. Á(¾ ju x .
b. h(¾ ju n.
c. . Á(¾ ju n.
d. Á(¾ ru Xÿ.
e. h(¾ ju x.
47. Kruna “kresna” yening kasurat antuk aksara Bali, patut kasurat ..................................?
a. k Ê sÂ.
b. kÉ) sÂ.
c. kÊ [Å.
d. kÊ s n.
e. kÉ [Â.
48. Kruna awinan, naging, setonden. punika yan anutang ring wewangsan kruna nganjing ring kruna ......?
a. Sandang
b. aran
c. wilangan
d. sambung
e. pangarep
49. Anak sane geginane miara jaran kawastanin..........................?
a. Dalang
b. sarati
c. pekatik
d. pragina
e. katengkong
50. Punika bunga sane katumbasang ring peken.Kruna bunga alusne .............?
a. Sekar
b. Pasar
c. Angker
d. Ukir
e. Bunga

KISI-KISI UJIAN SEKOLAH PAKET B TP:2011/2012

1. Wiracarita, Babad, punika rumasuk ring kesusastraan Bali ……..sane marupa …………?
a. Purwa marupa Prosa
b. Purwa marupa Puisi
c. Anyar marupa Prosa
d. Anyar marupa Puisi
e. Purwa marupa Tembang
2. Pinaka piranti baos marupa tulisan tur katuju majeng ring angga sane kaarsa utawi majeng ring perkantoran / lembaga sane lianan kabaos………?
a. Pidarta
b. Rerepi
c. Dharma Tula
d. Dharma Wacana
e. Widhya Tula
3. Mabligbagan saindik daging kaweruhan utawi umum sane dahat mabuat tur prasida ngawetuang pikolih sane metu saking pikobet-pikobet sane jagi kabligbagan kawastanin………………………..?
a. Dharma tula
b. Widya Tula
c. Darma suaka
d. Diskusi
e. Darma Wacana
4. Ring sajeroning diskusi wenten kalih parindikan sane kawastanin Widya Tula lan Dharma Tula. Mabligbagan utawi diskusi umum kawastanin…………….?
a. Widya Tula
b. Dharma tula
c. Dharma widya
d. Parama Tula
e. Dharma suaka
5. Kruna paketeltel, pakeborbor, pakenyitnyit, rumasuk ring kruna dwi........?
a. Maya Lingga
b. Purwa Lingga
c. Wesana Lingga
d. Sama Lingga
e. Samatra Lingga
6. Sampunang ratu titiang nenten ngawedang. Lengkara puniki rumasuk ring lengkara………………..?
a. ASI
b. AMI
c. ASO
d. Andap
e. Mider
7. Cening Ayu men kengken unduk cening ditu nunas ajah di Pesraman, suba patutne suud jani? Lengkara puniki rumasuk ring lengkara………………..?
a. ASI
b. AMI
c. ASO
d. Andap
e. Mider
8. Ratu Dewa Agung istri, ratu pacang lunga kija? Kruna kija sane wenten ring lengkara punika rumasuk ring kruna ………..?
a. ASI
b. AMI
c. ASO
d. Andap
e. Mider
9. Ring sajeroning apada wirama wenten kawangun antuk petang carik, nanging wenten taler pada wirama sane kawangun antuk tigan baris inggih punika……………?
a. Wirama Rajani
b. Wirama Sronca
c. Wirama Raitiga
d. Wirama Wangsata
e. Wirama Totaka
10. Tembang Baline sane kabanda antuk uger-uger Guru, Laghu, Wretta miwah Matra kawastanin …..?
a. Sekar Alit
b. Sekar Agung
c. Sekar Madia
d. Sekar Rare
e. Pupuh
11. Ring sajeroning wirama wenten papat parindikan sane kabaos Pangenter, Pangumbang, Pangawit, miwah Pamada. Carik kaping tiga sajeroning wirama kabaos…………….?
a. Pangumbang
b. Pamada
c. Pangenter
d. Pangawit
e. Pemahbah
12. Kruna alus singgih inggih punika kruna alus sane kanggen nyinggihang sang singgih. Ring sor puniki sane rumasuk ring kruna alus singgih inggih punika…………?
a. Seda, mobot, manggihin
b. Padem, ngantenang, abot
c. Mapesengan, newek, ipun
d. Ngantenang, padem, abot
e. Ida, mobot, ngraga
13. Mantuk, mawarih, mireng, pikayun, ngicen, mabaos. Kruna puniki rumasuk ring kruna……?
a. ASI
b. AMI
c. ASO
d. AMA
e. Andap
14. Uning, lali, eling, numbas, sampun, nenten. Kruna puniki rumasuk ring kruna……?
a. ASI
b. AMI
c. ASO
d. AMA
e. Andap
15. Kakawin Arjuna Wiwaha kakawi olih………………………?
a. Mpu Tantular
b. Mpu Sedah
c. Mpu Panuluh
d. Mpu Kanwa
e. Mpu Yogiswar
16. Ring sajeroning kakawin kabanda antuk uger-uger guru, laghu, wretta, miwah matra. Sane kabaos suara panjang, suara ngileg utawi kecape sane katembangan molah, panjang ngawilet, inggih punika………………..?
a. Guru
b. Laghu
c. Wretta
d. Matra
e. Pada lingsa
17. Suara ingan, suara bawak, suara nylocor utawi kecape sane katembangan antar bawak kawastanin……?
a. Guru
b. Laghu
c. Wretta
d. Matra
e. Pada lingsa
18. Pawangunan guru laghu sajeroning acarik kabaos ………………………….?
a. Guru
b. Laghu
c. Wretta
d. Matra
e. Pada lingsa
19. Kecap wanda utawi gebogan wanda sajeroning acarik kawastanin………………………….?
a. Guru
b. Laghu
c. Wretta
d. Matra
e. Pada lingsa
20. Guru ring sajeroning wirama kapalih dados tiga minakadi wenten guru haswa, guru dirgha, miwah guru pluta. Sane kabaos guru panjang tur ngileg inggih punika…………?
a. Guru Dhirga
b. Guru Pluta
c. Guru Haswa
d. Guru Laghu
e. Guru Dingdong
21. Carik kaping papat sajeroning kakawin kawastanin …………………..?
a. Pangumbang
b. Pamada
c. Pangenter
d. Pangawit
e. Pemahbah
22. Sajeroning agem utawi tatikes mapidarta wenten sane kabaos wirama, wiraga, wirasa, wicara miwah wesata. nyobiahang pidarta antuk pikayunan sane manut ring wiraga punika kawastani…………….?
a. Wicara
b. Wiraga
c. Wirasa
d. Wirama
e. Wesata
23. Mabebaosan mabasa Bali alus sane nguningayang kawentenan karya sane jagi kalaksanayang kabaos…………..?
a. Widya Tula
b. Sambrama Wacana
c. Dharma Wacana
d. Dharma Suaka
e. Atur Piuning
24. Saluirin gatra sane kapireng, kawacen, kacingak, madue tetuek mangda sang sane mirengan wikan ring dagingnyane, puniki kawastanin……………………………….?
a. Pidarta
b. Berita
c. Kruna
d. Wacana
e. Lengkara
25. Sajeroning nyurat aksara Bali pinaka ciri sane patut cingakin mangda tios ring aksara Jawa sakadi ring sor inggih punika !
a. Bunter
b. Merepat
c. Bucu telu
d. Bucu tumpal
e. Bucu Mati
26. Surat sane katulis olih sang sane nulis katuju / kakirim majeng ring anak sane lianan tur kahananipun indik anggane padidi kawastanin surat………..?
a. Dinas
b. Resmi
c. Niaga
d. Kaleng
e. Pribadi
27. Surat sane kaanggen pisarat ring madolan kawastanin surat …………..?
a. Dinas
b. Resmi
c. Niaga
d. Kaleng
e. Pribadi
28. Cerpen, novel, punika rumasuk ring kesusastraan Bali ……..sane marupa …………?
a. Purwa marupa Prosa
b. Anyar marupa Prosa
c. Purwa marupaTembang
d. Purwa marupa Puisi
e. Anyar marupa Puisi
29. Angkepan kalih kruna sane kasurat ring sor puniki sane marupa kruna satma ngerasang arti sakadi…..?
a. Jebugarum, matanai
b. Serantun, sesajen
c. Cerik kelih, tegeh endep
d. Biu batu, kacang cina
e. Joh sawat, gede gangsuh
30. Rajani, swandewi, sronca, rai tiga punika rumasuk ring sekar ……………….?
a. Sekar Agung
b. Sekar Madya
c. Dolanan
d. Sekar Alit
e. Sekar Rare
31. Aksara Baline sane kanggen nyuratang indik kediatmikanan sekadi japa mantra lan pangurip-urip, kawastanin aksara …………………?
a. Aksara swalalita
b. Aksara Wicaksana
c. Aksara Wianjana
d. Aksara Wreastra
e. Aksara Modre
32. k, K ¿ ¿ , g¾, f, \, h. Puniki rumasuk ring soroh wargan aksara ……………….?
a. Kantia
b. Murdania
c. Ostia
d. Talawia
e. Dantia
33. z, m, n, \, ¿puniki rumasuk ring pangangge ……………………………?
a. Suara
b. Anusuara
c. Wreastra
d. Ardasuara
e. Tengenan
34. p,|, b, ¿ v, m, w , ngranjing ring soroh wargan aksara ……………………………….?
a. Kantia
b. Murdania
c. Ostia
d. Talawia
e. Dantia
35. I Meme meli biu aji sia bangsit. Kruna wilangan sia bangsit akuda akehnyane……………………?
a. 1500
b. 1800
c. 1600
d. 1900
e. 1700
36. Kruna paketeltel, pakeborbor, pakenyitnyit, rumasuk ring kruna dwi........?
a. Maya Lingga
b. Wesana Lingga
c. Samatra Lingga
d. Purwa Lingga
e. Sama Lingga
37. Pupuh Ginanti sajeroning acarik akehnyane ………………….?
a. 6
b. 10
c. 12
d. 7
e. 11
38. Eda bes sanget malawar ngerang teken jampin anak. Malawar Gerang madue arti sekadi ring sor……..?
a. Nyagerang
b. seger
c. uger-uger
d. gejer-gejer
e. nguber
39. Putu Doglas demen pesan .......................... anak kayeh di tukade. Bebladbadan sane patut kadagingin ring tititk-titik punika?
a. Masarin tanah
b. Madasar nasi
c. Macucun jaler
d. Majempong bebek
e. Mapanak bikul
40. Kruna “kresna” yening kasurat antuk aksara Bali, patut kasurat ..................................?
a. k Ê sÂ.
b. kÉ) sÂ.
c. kÊ [Å.
d. kÊ s n.
e. kÉ [Â.
41. Kruna “Arjuna” yening kasurat antuk aksara Bali, patut kasurat......................?
a. Á(¾ ju x .
b. h(¾ ju n.
c. . Á(¾ ju n.
d. Á(¾ ru Xÿ.
e. h(¾ ju x.
42. Kruna “Yadnya” yening kasurat antuk aksara Bali, sasuratan sane patut ………………….?
a. y jñ ÿ.
b. yÑ z/.
c. yÑ Zÿo n/.
d. yÑ z.
e. y dñ ¿ ¿.
43. Tengenan “H” sajeroning nyurat aksara Bali yening aksarania mabinayan patut kasurat ngangge…………….?
a. Bisah
b. Surang
c. wiasarga “ha”
d. Taleng
e. Cecek
44. Ring sor punika pupulan kruna tiron ( limang wanda ) sekadi…..............?
a. Manyungkanin, kalimayah, panyaman
b. Liligundi, Kumanyama, Kumakukur
c. Kalimayah, liligunadi, kalajengking
d. Katiwawalan, Kalisasuan, katimumula
e. Panureksan, Kasakitan, Panugraha
45. Sajeronig ngawit nyurat aksara Bali, tanda Panten magenah ring ...............?
a. Teben
b. Samping
c. Arep
d. Duur
e. Duri
46. Ring sor puniki sasuratan Telungatak yening surat antuk angka Bali akehnyane ..................?
a. 300
b. 700
c. 600
d. 200
e. 800
47. Ring sor puniki sane kawastanin pangangge ardasuara ring sor sekadi…....................................?
a. Suku ilut
b. Nania
c. Na kojong
d. Na rambat
e. Wa
48. Kruna awinan, naging, setonden. punika yan anutang ring wewangsan kruna nganjing ring kruna ......?
a. Sandang
b. aran
c. wilangan
d. sambung
e. pangarep
49. Anak sane geginane miara jaran kawastanin..........................?
a. Dalang
b. sarati
c. pekatik
d. pragina
e. katengkong
50. Punika bunga sane katumbasang ring peken.Kruna bunga alusne .............?
a. Sekar
b. Pasar
c. Angker
d. Ukir
e. Bunga